STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział Wrocław 
 Oferta

Cele gospodarcze Zarząd realizuje poprzez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych działający przy Zarządzie, do zadań którego należy:

  • opracowanie ocen i ekspertyz techniczno-ekonomicznych branży komunikacyjnej,
  • opracowanie projektów technicznych w zakresie: kolejnictwa, dróg i mostów oraz układów komunikacji miejskiej,
  • pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich na robotach komunikacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń,
  • organizowanie wystaw i konferencji naukowo-technicznych,
  • dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn drogowych i kolejowych,
  • opracowywanie metryki dróg, ulic i mostów drogowych,
  • szkolenia BHP i inne specjalistyczne,
  • opracowywanie regulaminów pracy bocznic kolejowych.

Stosujemy korzystne formy rozliczeń, każdorazowo negocjujemy z partnerami ceny opracowań, jesteśmy płatnikami VAT.

Gwarantujemy, że przyjmowane zobowiązania będą wykonane przez wysokiej klasy rzeczoznawców i specjalistów SITK.

Wszystkie opracowania wykonane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych podlegają sprawdzeniu przez Radę Ośrodka, powołaną przez Prezydium Zarządu Oddziału SITK RP, do której obowiązków należy dokonanie oceny opracowań i wydanie odnośnej opinii.

 

© Design by PKP Informatyka spółka z o.o.